1 Billion Rising Events

Jedna milijarda ustaje i pleše protiv nasilja

Bosnia and Herzegovina > Goražde > Gradska dvorana "Mirsad Hurić" > 2019-02-14 > 12:00 am

About The Event

Udruženje Žena „SEKA“ Goražde u saradnji sa OŠ „Husein ef. Đozo“ , OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ , OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, Mrežom vijeća mladih BPK i Vijećem mladih Goražda organizira u Goraždu akciju, a u cilju obilježavanja Globalne kampanje „Jedna milijarda ustaje – One Billion Rising“ protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama kao i protiv svih oblika nepravde, 14.02.2019 godine u 12.00 sati.

About The Organization

Udruženje žena "SEKA" Goražde

Udruženje žena „SEKA“ Goražde, je ženska, dobrovoljna, ne stranačka nevladina organizacija građanki, udruženih u cilju zalaganja i doprinosa izgradnji mirovno orijentisanog, pravednog, humanističkog i demokratskog društva kroz: jačanje ličnih kapaciteta pojedinki i pojedinaca za samorealizaciju i društveni angažman, podizanje svijesti i senzibiliziranje javnosti o nasilju, traumi i posljedicama, razvoj i promoviranje inovativnih pristupa u pružanju psihoterapijske/trauma terapijske podrške, podsticanje društvenog aktivizma mladih u zajednici, javno zagovaranje za odgovorno upravljanje i učešće u odlučivanju o politikama koje utiču na kvalitet svakodnevnog života građanki i građana. UŽ „SEKA“ svoje aktivnosti bazira i realizuje kroz svoj temeljni projekt Kuća „SEKA“- Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj.

About The Organizer

Udruženje žena "SEKA" Goražde

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps