1 Billion Rising Events

GBV and Adolescents Forum | Fowom Vyolans Seksyel ak Adolesan

Haiti > Ft. Liberte > > 2013-10-12 > 09:00

About The Event

[ENGLISH] PotoFanm+Fi and AFASDA (Women of the Sun) organization, working with the global coordinator of “One Billion Rising for Justice in Ft. Libertei will convene a forum in the city of Ft. Liberte, in the north of Haiti, for grassroots organizations, government agencies and cross-sector service providers to discuss sexual violence, adolescents and justice in northern Haiti. The forum will discuss how providers can work together to help adolescents in the zone. [KREYOL] PotoFanm+Fi ak AFASDA (Asosyasyon Fanm Soley d'Ayiti) ak koòdonatè “1 Milya Leve Pou Jistis an Ayiti” ka presente yon fowòm nan vil Ft. Liberte, nan nò depatman Ayiti, pou òganizasyon debaz, ajans gouvènman yo ak kwa-sektè sèvis bayè diskite sou vyolans seksyèl, adolesan ak jistis. Fowòm nan pral diskite sou ki jan founisè kapab travay ansanm pou ede adolesan nan zòn nò.

About The Organization

AFASDA - PotoFanm+Fi with OBR4J-Haiti

POTOFANM+FI
PotoFanm+Fi is a Haiti-based coalition formed after the 2010 earthquake to support the role, rights and needs of Haitian women and girls in the country's recovery. PotoFanm+Fi is a project working under the umbrella of ODELPA, a Haitian non-profit organization based in Haiti's Central Plateau.

PotoFanm + Fi se yon kowalisyon Ayiti ki te fòme apre tranbleman tè a 2010 pou sipòte wòl nan, dwa ak bezwen fanm Ayisyen ak tifi nan rekonstriksyon peyi a. PotoFanm + Fi a se yon pwojè k ap travay ak ODELPA, yon òganizasyon Ayisyen ki baze nan Plato Santral.

AFASDA is a grassroots nonprofit organization based in Cap Haitien that runs a safe house program for rape survivors there and in different departments of the country, with support from V-Day. AFASDA set up "listening posts" next to earthquake camps in 2010 to help a new wave of sexual violence victims also coping with homelessness.

AFASDA se yon baz òganizasyon san bi likratif ki baze nan Cap Haitien ki kouri yon pwogram kay ki an sekirite pou moun ki sove vyòl gen ak nan diferan depatman nan peyi a, ak ed V-Day. AFASDA mete kanpe "poto koute VBG" akote kan pou moun ki deplase nan tranbleman tè an 2010 et pou ede nouvo viktim vyolans seksyèl ki fe fas osi ak pwoblèm sanzabri a.

About The Organizer

Soeurette Policar, Ficeline Rateau, Elvire Eugene, Jean Dorsinville, Anne-christine d'ADesky

Soeurette Policar is co-director of PotoFanm+Fi in Haiti.
Ficeline Rateau is president of ODELPA, a member of PotoFanm+Fi.
Elvire Eugene is director of AFASDA
Jean Dorsinville is director of GAKODA, a men's GBV group.
Anne-christine d'Adesky is Global Coordiantor of OBR4J- Haiti and co-director of PotoFanm+Fi.

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps